De kracht van kennis

Aisa Amagir vanaf 1 september directeur-bestuurder van het Kenniscentrum Ongelijkheid

 • Documentaire De Kracht van Kennis

  ‘De Kracht van Kennis’ is een korte, indringende documentaire die je meeneemt in de wereld en werkwijze van het Kenniscentrum Ongelijkheid. De film toont hoe onderzoekers, praktijkpartners en bewoners samenwerken in het Kennisce
  Lees meer

 • Magazine Veranderkracht

  Magazine ‘Veranderkracht – drie jaar Kenniscentrum Ongelijkheid’ boordevol informatie over onze projecten en activiteiten, interviews, overzichten van ons netwerk en thema’s en de lessen die wij in de eerste drie jaar van ons bestaa
  Lees meer

Vanaf 1 september a.s. is Aisa Amagir directeur-bestuurder van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Zij neemt per die datum het stokje over van Louise Elffers, die de afgelopen vier jaar leiding gaf aan het Kenniscentrum Ongelijkheid. De benoeming door de Raad van Toezicht kwam tot stand na een open wervingsprocedure.

Aisa Amagir is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam als onderzoeker en lerarenopleider Economie bij de Faculteit Onderwijs & Opvoeding. Zij was de afgelopen jaren al actief betrokken bij het Kenniscentrum Ongelijkheid als programmaleider van het onderzoeksprogramma Een (on)zeker bestaan in de stad. Aisa: “In die rol heb ik de meerwaarde ervaren van de domeinoverstijgende samenwerkingen die het Kenniscentrum Ongelijkheid tot stand brengt. Het onderzoeksprogramma bracht mensen uit onderzoek, beleid en praktijk samen die elkaar zonder het Kenniscentrum Ongelijkheid nooit zouden hebben ontmoet. Door onze kennis te bundelen hebben we beter in kaart kunnen brengen tegen welke belemmeringen Amsterdammers aanlopen die sterk afhankelijk zijn van de overheid  voor hun bestaanszekerheid. Ik kijk er zeer naar uit om vanuit mijn nieuwe rol als directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid bij te dragen aan het versterken en uitbreiden van dit soort samenwerkingen om ongelijkheid in Amsterdam en omgeving beter te beschrijven, begrijpen en bestrijden.”

Domenica Ghidei, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Kenniscentrum Ongelijkheid: “Wij zijn heel blij met de komst van Aisa Amagir naar het Kenniscentrum Ongelijkheid. De komende jaren staat het Kenniscentrum Ongelijkheid voor de belangrijke taak om dat wat in de eerste jaren van het bestaan is opgebouwd, te consolideren en verder uit te bouwen. Wij zijn verheugd dat Aisa vanuit haar ervaring, expertise en betrokkenheid bij het Kenniscentrum Ongelijkheid leiding zal geven aan dat proces.”

Over het Kenniscentrum Ongelijkheid
Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam, UvA, VU, HvA en Inholland. Het heeft tot doel nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in Amsterdam en omgeving – en in het bijzonder de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen – te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van beleid en praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. Het Kenniscentrum Ongelijkheid werkt daarbij vanuit een integrale benadering van ongelijkheid waarin oorzaken en gevolgen van ongelijkheid in verschillende levensfasen en levensdomeinen zoveel mogelijk in samenhang worden beschouwd. Het Kenniscentrum Ongelijkheid zet in op de kracht van de lokale samenwerking, op het benutten en verbinden van verschillende kennisbronnen en op het faciliteren van een vrije en veilige ruimte om ongelijkheid vanuit verschillende perspectieven en ervaringen te kunnen benaderen.

De kracht van kennis

Documentaire De Kracht van Kennis

 • Documentaire De Kracht van Kennis

  ‘De Kracht van Kennis’ is een korte, indringende documentaire die je meeneemt in de wereld en werkwijze van het Kenniscentrum Ongelijkheid. De film toont hoe onderzoekers, praktijkpartners en bewoners samenwerken in het Kennisce
  Lees meer

 • Magazine Veranderkracht

  Magazine ‘Veranderkracht – drie jaar Kenniscentrum Ongelijkheid’ boordevol informatie over onze projecten en activiteiten, interviews, overzichten van ons netwerk en thema’s en de lessen die wij in de eerste drie jaar van ons bestaa
  Lees meer

‘De Kracht van Kennis’ is een korte, indringende documentaire die je meeneemt in de wereld en werkwijze van het Kenniscentrum Ongelijkheid. De film toont hoe onderzoekers, praktijkpartners en bewoners samenwerken in het Kenniscentrum Ongelijkheid om samen de strijd aan te gaan tegen ongelijkheid in Amsterdam en omgeving. Kom kijken naar deze mooie, inspirerende en ontroerende blik achter de schermen van het Kenniscentrum Ongelijkheid! Laat je inspireren door de kennis, ervaringen en inspiratiebronnen van verschillende betrokkenen en deel die van jou: hoe zetten we samen de kracht van kennis optimaal in voor onze stad?

Kijk hieronder de inspirerende documentaire!

De kracht van kennis

Magazine Veranderkracht

 • Documentaire De Kracht van Kennis

  ‘De Kracht van Kennis’ is een korte, indringende documentaire die je meeneemt in de wereld en werkwijze van het Kenniscentrum Ongelijkheid. De film toont hoe onderzoekers, praktijkpartners en bewoners samenwerken in het Kennisce
  Lees meer

 • Magazine Veranderkracht

  Magazine ‘Veranderkracht – drie jaar Kenniscentrum Ongelijkheid’ boordevol informatie over onze projecten en activiteiten, interviews, overzichten van ons netwerk en thema’s en de lessen die wij in de eerste drie jaar van ons bestaa
  Lees meer

Magazine ‘Veranderkracht – drie jaar Kenniscentrum Ongelijkheid’ boordevol informatie over onze projecten en activiteiten, interviews, overzichten van ons netwerk en thema’s en de lessen die wij in de eerste drie jaar van ons bestaan hebben geleerd.

Op 30 december 2020 richtten de Gemeente Amsterdam, UvA, VU, HvA en Inholland het Kenniscentrum Ongelijkheid op, met als doel de groeiende ongelijkheid in de stad en omliggende regio’s beter te beschrijven, begrijpen en bestrijden. In dit magazine tonen we vol trots wat we in de eerste drie jaar van ons bestaan hebben gerealiseerd. En dat is een heleboel. Dat zeggen we overigens niet om onszelf als team van het Kenniscentrum Ongelijkheid op de borst te kloppen. Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een netwerkorganisatie waarin bijna 100 verschillende onderzoeks- beleids-, praktijk- en bewonersorganisaties participeren. Samen verzetten zij het vele werk waarover u in dit magazine kunt lezen. Als team zijn wij vooral heel trots dat we al dat mooie werk mogen aanjagen en ondersteunen.

En dit is nog maar het begin. Nu de organisatie staat en we deze eerste oogst presenteren, kijken we gretig vooruit. We willen onze activiteiten en netwerken uitbouwen, de organisatie en programmering verduurzamen en zichtbare impact maken in de

strijd tegen ongelijkheid. Want dat is waar we het allemaal voor doen: verschil maken met de kracht van kennis. Dat doen we door het ontwikkelen, bundelen en toepassen van de kennis van onderzoekers, praktijkprofessionals, beleidsmakers en bewoners. Door hun kennis, ervaringen en perspectieven bij elkaar te brengen, versterken we ieders individuele en gezamenlijke bijdrage aan de strijd tegen ongelijkheid.

Want iedereen kan bijdragen, elk op de eigen manier. Agency noemen ze dat ook wel: het vermogen om zelf te handelen. Een term waar nooit een goeie Nederlandse vertaling voor bestaat, totdat je met Amsterdamse jongeren in gesprek gaat.

De onderzoekers van het project ‘Agency arrangeren’ (zie blz. 34 in dit magazine ) gingen in gesprek met jongeren over hun agency, waarop zij direct een betere term voorstelden: veranderkracht. De spijker op de kop.

Aan deze scherpzinnige jongeren en aan alle jongeren die hun leven in zeer uiteenlopende omstandigheden opbouwen in de metropoolregio Amsterdam dragen wij dit magazine op. Veranderkracht. Voor hen, voor de stad, voor iedereen.

Namens het hele team van het Kenniscentrum Ongelijkheid wensen wij u veel leesplezier en inspiratie toe!

De kracht van kennis

De bevordering van de economische zelfstandigheid door en voor vrouwen bij Vrouw en Vaart

 • Documentaire De Kracht van Kennis

  ‘De Kracht van Kennis’ is een korte, indringende documentaire die je meeneemt in de wereld en werkwijze van het Kenniscentrum Ongelijkheid. De film toont hoe onderzoekers, praktijkpartners en bewoners samenwerken in het Kennisce
  Lees meer

 • Magazine Veranderkracht

  Magazine ‘Veranderkracht – drie jaar Kenniscentrum Ongelijkheid’ boordevol informatie over onze projecten en activiteiten, interviews, overzichten van ons netwerk en thema’s en de lessen die wij in de eerste drie jaar van ons bestaa
  Lees meer

De belemmerde en helpende factoren

Arbeidsparticipatie kan voor een vermindering van deze uitdagingen zorgen. Met name bij vrouwen blijkt arbeidsparticipatie nog steeds een heikel punt. Vrouwen hebben minder vaak betaald werk dan mannen, en als zij werken, hebben zij minder uren werk. Het bevorderen van arbeidsparticipatie van vrouwen is een direct middel om de economische zelfstandigheid van vrouwen in Nieuw West te vergroten en daarmee de genoemde gevolgen te beperken. Vrouw en Vaart (opgericht in 2003) is het ontwikkelingscentrum voor en door vrouwen die wonen, leven, werken in Amsterdam Nieuw West. Het is een plek waar vrouwen vanaf 15 jaar aan verschillende activiteiten of bijeenkomsten kunnen deelnemen. Het initiatief wil aan de hand van (voormalige) deelnemers achterhalen wat in het traject van Vrouw en Vaart voor hen heeft geholpen en wat niet, als het gaat om de verbetering van de arbeidsmarktpositie van deze vrouwen. Het gaat om de percepties van de doelgroep zelf waardoor deze informatie ook in bredere zin van waarde kan zijn; op deze manier kan namelijk niet alleen Vrouw en Vaart de eigen aanpak verbeteren maar kunnen de werkzame elementen ook binnen andere organisaties met hetzelfde impactgebied, worden geïmplementeerd. De kracht van Storytelling is dat het het verhaal van de doelgroep is, het voor empowerment zorgt en het voor betere (sollicitatie)vaardigheden zorgt. Hierdoor kunnen ook bredere lessen worden getrokken en interventies worden ontwikkeld al dan niet met andere organisaties in Nieuw-West. 

De kracht van kennis

Project: Woningmarktpolarisatie, omgevingskwaliteit en gezondheidsongelijkheid in Amsterdam

Ruimtelijke ongelijkheid op het gebied van wonen en gezondheid.
 • Documentaire De Kracht van Kennis

  ‘De Kracht van Kennis’ is een korte, indringende documentaire die je meeneemt in de wereld en werkwijze van het Kenniscentrum Ongelijkheid. De film toont hoe onderzoekers, praktijkpartners en bewoners samenwerken in het Kennisce
  Lees meer

 • Magazine Veranderkracht

  Magazine ‘Veranderkracht – drie jaar Kenniscentrum Ongelijkheid’ boordevol informatie over onze projecten en activiteiten, interviews, overzichten van ons netwerk en thema’s en de lessen die wij in de eerste drie jaar van ons bestaa
  Lees meer

In een nieuw UvA onderzoek ‘Gezond Wonen in de Regio Amsterdam’ is de relatie tussen woningmarkt, omgevingskwaliteit, gezondheid, en ongelijkheid in de metropoolregio Amsterdam onderzocht.

De centrale vraag was in hoeverre veranderde planning in de Amsterdamse regionale woningmarkt bijdraagt aan verschillen in de mate van blootstelling aan omgevingseffecten voor kopers en huurders, en in hoeverre omgevingskwaliteit en vervuiling te koppelen is aan gezondheidsuitkomsten.

Het onderzoek bracht hierom unieke, grootschalige kwantitatieve datasets over woonomgeving, individuele bewoners en medische gesteldheid bij elkaar. Hierdoor kon de blootstelling aan luchtvervuiling, geluidoverlast, groenvoorzieningen en hittestress vergeleken worden, en konden de effecten van blootstelling op psychische en lichamelijke gezondheid geschat worden. Het onderzoek laat verschillen zien zijn tussen kopers en huurders in blootstelling. In de meest recente nieuwbouw is dit verschil met name groter voor particuliere huurders. Dit lijkt een gevolg van recente verstedelijking langs infrastructuur en in bevolkte gebieden (verdichting in de stad). Ondanks aanzienlijke blootstellings- en gezondheidsverschillen tussen huurders en kopers, is het verband tussen verschillen in blootstelling en gezondheidsuitkomsten echter zwak, en behoeft verder onderzoek.

De uitkomsten dragen bij aan academische debatten over milieurechtvaardigheid, ruimtelijke gezondheid, en het cumulatieve karakter van ongelijkheden. Daarnaast biedt het inzicht in de opeenstapeling van verschillende dimensies van ongelijkheid en kunnen de bevindingen bijdragen aan de ontwikkeling van interventies en beleid voor een duurzame, gezondere, en rechtvaardigere ruimtelijke ordening, buurtontwikkeling en woningmarkt. Om beleid en interventies te helpen zijn samen met maatschappelijke partners vijf beleidsdilemma’s opgesteld.

Het twee jaar durende onderzoek is uitgevoerd door een interdisciplinair team van geografen, planologen en medisch onderzoekers van Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) en van Amsterdam UMC, onder leiding van dr. Wouter van Gent (Urban Geographies, UvA). Maatschappelijke partners zijn GGD Amsterdam, Amsterdamse Federatie Woningcorporaties, Stichting de Gezonde Stad, en de Gemeente Amsterdam. Het project is gefinancierd door Kenniscentrum Ongelijkheid.

De opbrengsten:

De kracht van kennis

Project: Zelfstandigen in crisis

Beleidslessen voor veerkrachtiger ondernemen in Amsterdam.
 • Documentaire De Kracht van Kennis

  ‘De Kracht van Kennis’ is een korte, indringende documentaire die je meeneemt in de wereld en werkwijze van het Kenniscentrum Ongelijkheid. De film toont hoe onderzoekers, praktijkpartners en bewoners samenwerken in het Kennisce
  Lees meer

 • Magazine Veranderkracht

  Magazine ‘Veranderkracht – drie jaar Kenniscentrum Ongelijkheid’ boordevol informatie over onze projecten en activiteiten, interviews, overzichten van ons netwerk en thema’s en de lessen die wij in de eerste drie jaar van ons bestaa
  Lees meer

Onder leiding van Paul de Beer (AIAS, Universiteit van Amsterdam) worden de gevolgen van de coronacrisis op zelfstandig ondernemers in Amsterdam onderzocht.

Veel zelfstandig ondernemers zijn door de crisis plotseling (een groot deel van) hun opdrachten en inkomsten kwijtgeraakt. Niet alle zelfstandig ondernemers worden echter even hard getroffen. De crisis werkt ongelijk uit voor verschillende groepen en kan daarmee nieuwe ongelijkheden creëren. Dit effect kan worden verzwakt, maar mogelijk ook versterkt door het beleid van de overheid. Dit onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre de crisis bestaande verschillen tussen zelfstandigen in Amsterdam vergroot en/of nieuwe ongelijkheden creëert, in welke mate het beleid ten aanzien van werk en inkomen (zowel het reguliere beleid als de noodmaatregelen) deze ongelijkheden verscherpt of verzacht, en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen. Op basis van dit onderzoek worden, in samenspraak met  maatschappelijke stakeholders, suggesties gedaan voor aanpassing van (de uitvoering van) het gemeentelijke beleid, zodat de gevolgen van de crisis voor kwetsbare groepen worden verzacht en het beleid robuuster wordt met het oog op eventuele toekomstige crises. Het project start in april 2021 en wordt eind 2022 afgerond.

Partners in het project zijn:

 • UvA – AIAS-HSI
 • Gemeente Amsterdam
 • Platform Zelfstandige Ondernemers

De opbrengsten

Lees hier het artikel op Sociale Vraagstukken.nl naar aanleiding van de opbrengsten van dit onderzoek.

Lees hier de factsheet van de opbrengsten van dit onderzoek:

In onderstaande bijdragen worden de opbrengsten in een populairwetenschappelijk artikel en wetenschappelijk artikel besproken:

Laat je horen
Aanpakken
Onderzoek

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.