Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam – en in het bijzonder de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen – te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. Deze missie vertalen we naar drie doeldomeinen: het beschrijven, begrijpen en aanpakken van ongelijkheid.

Waarom een Kenniscentrum Ongelijkheid?

De ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam neemt toe. De groeiende welvaart  van de afgelopen jaren is ongelijk verdeeld: er is tegelijkertijd sprake van verrijking en verarming. Sociale en geografische scheidslijnen worden scherper. Binnen de ring groeit het aandeel bewoners met hogere inkomens, die met elkaar strijden om dure koopwoningen in wijken met de beste voorzieningen. Aan de randen van de stad en in sommige omliggende gemeenten dreigt een concentratie en cumulatie van sociale en economische problematiek. Lees verder

Wat wordt bedoeld met ongelijkheid?

Ongelijkheid wordt binnen het Kenniscentrum Ongelijkheid gedefinieerd als een door het systeem, omgeving of instituties gevormd verschil in mogelijkheden om volwaardig – dat wil zeggen: volgens de capaciteiten die men heeft – te participeren in de samenleving, en tot het gebruiken van voorzieningen die een volwaardige participatie kunnen bevorderen. Lees verder

Organisatie van het Kenniscentrum Ongelijkheid

Het Kenniscentrum Ongelijkheid is een netwerkorganisatie, waarin onderzoekers en maatschappelijke partners vanuit hun eigen functie en organisatie participeren in onderzoekssamenwerkingen op het gebied van ongelijkheid. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de organisatie. Er is een onafhankelijke Raad van Toezicht bestaande uit drie leden, een Bestuurlijk Overleg waarin vier wethouders en de bestuursvoorzitters van de betrokken kennisinstellingen zitting hebben, en een Programmaraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, de vier kennisinstellingen en twee praktijkpartners. Lees verder

Wat doet het Kenniscentrum Ongelijkheid?

De kernactiviteiten van het Kenniscentrum Ongelijkheid richten zich op kennisdeling en netwerkversterking en op kennis- en praktijkontwikkeling. Lees verder