Home / In kind projecten Universiteit van Amsterdam

In kind projecten Universiteit van Amsterdam

De betrokken kennisinstellingen – de HvA, Inholland, de UvA en de VU – brengen naast een financiële bijdrage ook individuele projecten in op het terrein van ongelijkheid, als onderdeel van in kind cofinanciering.

What do you expect? Towards an understanding of the role of institutions in the formation of teacher expectations in primary school
Onder leiding van Sara Geven

De verwachtingen en schooladviezen van leerkrachten zijn hoger voor kinderen uit hogere sociale milieus, ook bij gelijke schoolprestaties. Wat is de rol van de nationale en schoolcontext waarin verwachtingen en adviezen gevormd worden? Middels vignette experimenten en observationele data verschaft dit project inzichten in hoe onderwijsongelijkheid aangepakt kan worden.

Lees verder over dit project op de website van de NWO.

Between institutions and mechanisms: education and inequality in comparative perspective 
Onder leiding van Herman van de Werfhorst

In tegenstelling tot eerdere studies richt dit onderzoek zich expliciet op de sociale mechanismen in gezinnen en scholen die in gang worden gezet door onderwijsinstellingen, en op hoe instellingen veranderen als reactie op veranderende politieke, economische en maatschappelijke contexten. Het onderzoek bestaat uit een analyse van longitudinale institutionele gegevens uit de jaren 1950-2010, internationale studentbeoordelingen en enquêtes over opleidingsniveau en gegevens over politieke partijen uit verschillende periodes en landen. Hiermee worden zowel de effecten van instituties op onderwijsresultaten als de vorming en aanpassing van instituties bestudeerd.

Lees hier meer over het onderzoek.

Investing in inequality: how the increase in private housing investorsshapes social divides
Onder leiding van Cody Hochstenbach

Woningen worden in toenemende mate als investering gebruikt. Structurele huizenmarkthervormingen dragen bij aan de opkomst van geprivatiseerde investeerders in woningen, die onroerend goed kopen om te verhuren (“buy-to-let”). Dit project onderzoekt de opkomst van private investeerders in Nederland, en onderzoekt de consequenties daarvan op betaalbare woningen, de accumulatie van verschillen in welvaart en ruimtelijke ongelijkheid.

Lees hier meer over de opbrengsten van het project.

Werkplaats Gelijke Onderwijskansen
Onder leiding van Lisa Gaikhorst

Doel van het project “Gelijke Onderwijskansen” is om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheid en effectiviteit van strategieën voor het vergroten van kansengelijkheid in het primair onderwijs. De te onderzoeken interventies zijn ingebracht door de scholen en besturen uit het consortium en vloeien voort uit hun praktijkvragen en beleidsagenda’s. Ze concentreren zich rondom de volgende drie thema’s:

  1. Taal
  2. Leerkrachtverwachtingen
  3. Versterken van hulpbronnen

Lees hier verder over het project.

Diversiteit in de klas leren benutten
Onder leiding van Marlous Tiekstra

Onderzocht wordt hoe leraren diversiteit in de klas kunnen (leren) benutten voor het creëren van een inclusieve leeromgeving. De projectpartners ontwikkelen een praktisch overzicht van manieren waarop leraren kunnen inspelen op diversiteit in de klas en leraren proberen aspecten daarvan uit die passen bij hun school- en klascontext. Daarnaast beproeft en evalueert het consortium een professionaliseringsaanpak om de diversiteitscompetenties van leraren te vergroten.

Lees hier meer over het project.

Bringing the context back in. How national institutions and organizations shape ethnic discrimination in the labour market
Onder leiding van Bram Lancee

Bestaande onderzoek laat duidelijk zien dat werkgevers etnische minderheden op de arbeidsmarkt discrimineren. In de wetenschap is er echter (te) veel focus geweest op waarom etnische discriminatie bestaat, terwijl we nog niet begrijpen hoe deze discriminatie tot stand komt. Daar komt bij dat wetenschappelijk onderzoek naar discriminatie te veel aandacht besteedt aan oorzaken op individueel niveau, waarbij de rol van de werkplek vaak wordt genegeerd. De belangrijke vraag die daarom in dit project wordt gesteld is: hoe spelen de organisatorische en nationale institutionele context een rol in discriminerend gedrag bij werkgevers? Dit project is de eerste internationale studie over hoe de institutionele context discriminerend gedrag van werkgevers bepaalt.

Lees hier meer over het project en de voorlopige resultaten.

Understanding fundamental causes and effects of socioeconomic inequalities in health using systems science approach
Onder leiding van Karien Stronks

Hoe komt het dat mensen in lagere sociaaleconomische groepen een slechtere gezondheid hebben? We onderzoeken deze vraag vanuit systeemperspectief: we beschouwen de volksgezondheid als een systeem dat bestaat uit veel verschillende elementen (bijv. individuen) op veel verschillende niveaus (bijv. netwerken waarin individu participeert). Deze elementen interacteren met elkaar en leiden in hun onderlinge dynamiek tot een uitkomst, die zich aanpast aan veranderende omstandigheden.

Lees meer over dit onderzoek op de website van ZonMw.

Strengthening democracy beyond ‘participation’: informal politics and inclusive urban development.
Onder leiding van Nanke Verloo

Voor burgers die sociale en geografische uitsluiting ervaren, is het vaak moeilijk om invloed te hebben op lokale besluitvorming op stadplanning. Dit kan ontevredenheid met het democratische systeem versterken, en is een voedingsbodem sociale fragmentatie. Ondanks dat lokale overheden over de hele wereld in toenemende mate proberen burgers te betrekking in besluitvorming, laten onderzoek zien dat processen rondom formele participatie nog steeds niet inclusief zijn voor alle burgers. 

Dit project bekijk de informele politiek waarbij gemarginaliseerde burgers hun ‘recht op de stad’ claimen, zodat deze praktijken beter kunnen worden herkend bij stadsplanners, en zodat hun zorgen kunnen worden gehoord. Hoe claimen relatief gemarginaliseerde burgers op informele wijze hun recht op de stad, op manieren die niet worden erkend door formele pogingen tot participatie? Hoe vormt deze informele politiek de formele participatieprocessen? Hoe kunnen deze informele manieren beter opgenomen worden in de organisatie van participatie? 

Dit project zal bijdragen aan de wetenschap van participatie door informele politiek te theoretiseren en contrasterende etnografische casestudy’s van burgerpolitiek als reactie op participatieve stadsontwikkelingsprojecten in verschillende institutionele contexten in Amsterdam en Bogota te onderzoeken. 

Lees meer over dit project op de site van de NWO of van de auteur.

Arbeidsgehandicapten: hoe benutten we hun potentieel?
Onder leiding van Mies Westerveld en Paul de Beer

Volgens het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap hebben gehandicapten gelijke rechten op arbeidsdeelname als mensen zonder handicap. De praktijk is echter geheel anders: de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten is in Nederland veel lager dan van niet-gehandicapten. Hoe kan Nederland ervoor zorgen dat het VN-verdrag geen dode letter blijft, maar dat mensen met een arbeidsbeperking daadwerkelijk gelijke kansen op de arbeidsmarkt krijgen? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek. We gaan na hoe Nederland het VN-verdrag in de praktijk heeft uitgevoerd, hoe Nederland scoort ten opzichte van andere landen en hoe de prestaties van Nederland kunnen worden verbeterd. Bij dit onderzoek gaan we steeds in gesprek met de doelgroep zelf en met andere stakeholders, zoals sociale partners, overheid en uitvoeringsorganisaties. Dat moet niet alleen leiden tot een betere diagnose van de problematiek van arbeidsgehandicapten, maar ook concrete handvatten opleveren om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Lees verder over het onderzoek op de website van Instituut Gak.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.