Home / Cumulatie van ongelijkheid

Cumulatie van ongelijkheid

Wat wordt bedoeld en beoogd met de focus op de 'cumulatie van ongelijkheid'?

De missie van het Kenniscentrum Ongelijkheid is om “nieuwe, aanhoudende of groeiende vormen van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam – en in het bijzonder de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen – te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de (door)ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.

Wat wordt er nu eigenlijk precies bedoeld met ‘de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen’? Ongelijkheid wordt binnen het Kenniscentrum Ongelijkheid gedefinieerd als een door het systeem, omgeving of instituties gevormd verschil in mogelijkheden om volwaardig – dat wil zeggen: volgens de capaciteiten die men heeft – te participeren in de samenleving, en tot het gebruiken van voorzieningen die een volwaardige participatie kunnen bevorderen. Het gaat er niet om te zorgen dat elk individu hetzelfde is, doet of bereikt, maar om het waarborgen van de mogelijkheden voor elk individu om te kunnen zijn, doen of bereiken wat hij of zij wil, kan en van waarde acht.

De nadruk op mogelijkheden impliceert een focus op de evaluatie van kansen voor verschillende individuen of groepen, en van de mate waarin die gelijk of ongelijk zijn. Die kansen worden echter vaak bepaald door de mate waarin uitkomsten in een eerdere levensfase of in een ander levensdomein gelijk of ongelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan ongelijkheid in inkomen, woonsituatie of gezondheid (ongelijke uitkomsten) die van invloed kan zijn op de mogelijkheden van individuen om bepaalde doelen na te streven of te realiseren (ongelijke kansen). Ongelijke uitkomsten in het ene levensdomein beïnvloeden de kansen van individuen in een ander levensdomein. Ongelijke kansen in eerdere levensfasen zijn van invloed op de mogelijkheden om volwaardig te participeren in latere levensfasen. Een opeenstapeling van achterstanden kan een huidige generatie inwoners nu of later in de weg staan, maar is evenzeer van invloed op de kansen voor een volgende generatie.

Aan ongelijkheid die zich op verschillende levensdomeinen voordoet, kunnen gelijksoortige mechanismes ten grondslag liggen. En niet zelden worden preventieve en curatieve aanpakken ingezet op meerdere levensdomeinen in dezelfde gebieden en/of voor dezelfde individuen of groepen. Praktijkprofessionals in diverse beroepssectoren werken dagelijks aan het verbeteren van de kansen van verschillende groepen in de stad. Gemeentelijke beleidsmakers en uitvoeringsinstanties houden zich op uiteenlopende beleidsterreinen bezig met het voorkomen en tegengaan van ongelijkheid. Onderzoekers aan kennisinstellingen buigen zich vanuit meerdere onderzoeksdisciplines over de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid.

Voor een beter begrip en effectievere aanpak van het vraagstuk van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam is een integrale benadering van ongelijkheid nodig, waarin de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid zoveel mogelijk in samenhang worden onderzocht en aangepakt. Om die reden zet het Kenniscentrum Ongelijkheid zich in voor het beter bundelen van de expertise en inzet in de stad. Het Kenniscentrum Ongelijkheid zet het vraagstuk van de cumulatie van ongelijkheid expliciet op de agenda, door het organiseren en financieren van verschillende domeinoverstijgende programma’s en projecten, en zet zich in voor de bevordering van de dialoog en samenwerking die nodig is om cumulatie te onderzoeken en aan te pakken. Het nodigt onderzoekers en maatschappelijke partners uit om over de grenzen van hun eigen specifieke expertise heen te kijken, en faciliteert hen bij het vinden van nieuwe kansen en manieren voor verbinding en samenwerking.

Blijf op de hoogte!

Schrijf u in en kies zelf welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.