De groeiende welvaart  van de afgelopen jaren is ongelijk verdeeld: er is tegelijkertijd sprake van verrijking en verarming. Sociale en geografische scheidslijnen worden scherper. Binnen de ring groeit het aandeel bewoners met hogere inkomens, die met elkaar strijden om dure koopwoningen in wijken met de beste voorzieningen. Aan de randen van de stad en in sommige omliggende gemeenten dreigt een concentratie en cumulatie van sociale en economische problematiek. 

De groeiende ongelijkheid is een bron van zorg. Het zet de toegankelijkheid van de stad en van stedelijke voorzieningen onder druk. Er dreigt uitsluiting van bewoners met beperkte toegang tot economische, sociale of culturele hulpbronnen. Middengroepen en gezinnen trekken weg uit de stad. Discriminatie – onder andere op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs – zetten de onderlinge verbondenheid in de stad onder druk. De kansen op volwaardige participatie van de huidige en volgende generaties Amsterdammers zijn niet gelijk.

Op verschillende plaatsen in de stad wordt hard gewerkt om de groeiende ongelijkheid een halt toe te roepen. Praktijkprofessionals in diverse beroepssectoren werken dagelijks aan het verbeteren van de kansen van verschillende groepen in de stad. Gemeentelijke beleidsmakers en uitvoeringsinstanties houden zich op uiteenlopende beleidsterreinen bezig met het voorkomen en tegengaan van ongelijkheid. Onderzoekers aan kennisinstellingen buigen zich vanuit meerdere onderzoeksdisciplines over de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid.

De Gemeente Amsterdam en de vier grote kennisinstellingen in de stad – UvA, VU, HvA en Inholland – hebben besloten om hun expertise en inzet beter te gaan bundelen. Door bestaande kennis en praktijken te delen, en door nieuwe kennis en praktijken te ontwikkelen over het ontstaan en tegengaan van ongelijkheid, willen zij bijdragen aan het voorkomen en terugdringen van de groei en cumulatie van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam. In december 2020 tekenden zij voor de oprichting en financiering van het Kenniscentrum Ongelijkheid: een onafhankelijke stichting die tot doel heeft ongelijkheid in Amsterdam – en in het bijzonder de cumulatie van ongelijkheid binnen en over levensdomeinen en levensfasen heen – te beschrijven en te verklaren, en door middel van onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling van praktijken die deze ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan.