Onderzoeksprogramma’s zijn meerjarige programma’s waarin meerdere deelprojecten door verschillende onderzoeks- en maatschappelijke partners in samenhang worden uitgevoerd rondom een centraal vraagstuk. Deze vraagstukken hebben altijd betrekking op de cumulatie van ongelijkheid over verschillende levensdomeinen en/of levensfasen heen.

Daarbij kunnen uiteenlopende vertrekpunten worden genomen. Er kunnen bijvoorbeeld programma’s worden georganiseerd die vertrekken vanuit een bepaalde doelgroep (bv. jongeren, statushouders of ouderen), vanuit een ongelijkheidsbevorderend mechanisme (bv. armoede, discriminatie of laaggeletterdheid) of vanuit een gebiedsgericht perspectief (bv. ruimtelijke segregatie, of de toegang tot stedelijke voorzieningen vanuit verschillende gebieden in en om de stad).

n alle onderzoeksprogramma’s wordt gewerkt aan het beschrijven, begrijpen en aanpakken van ongelijkheid, waarbij zoveel mogelijk wordt voortgebouwd op bestaande data, kennis en praktijken vanuit onderzoek, beleid en praktijk. De vraagstukken die centraal staan in de onderzoeksprogramma’s worden in overleg met de programmaraad geagendeerd, waarna consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners worden gevormd die de vraagstukken nader uitwerken en onderzoeken in verschillende deelprojecten. De onderzoeksprogramma’s hebben tot doel nieuwe verbindingen te genereren op het gebied van de cumulatie van ongelijkheid, door (1) partners, perspectieven en expertisegebieden samen te brengen die elkaar doorgaans minder of niet weten te vinden, (2) het aanjagen van de ontwikkeling van nieuwe kennis en praktijken die via bestaande kanalen in onderzoek, beleid en praktijk minder snel tot stand komen, en (3) het stimuleren van nieuwe manieren van (samen)werken om het vraagstuk van de cumulatie van ongelijkheid te beschrijven, te begrijpen en aan te pakken.

Binnenkort wordt op deze website meer informatie gepubliceerd over de drie onderzoeksprogramma’s die in 2021 zullen starten op de thema’s jeugd, bestaanszekerheid en ruimtelijke segregatie.