Onderzoeksprojecten zijn op zichzelf staande projecten op het gebied van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam. Deze kunnen zich richten op het beschrijven, begrijpen of aanpakken van ongelijkheid, of op een combinatie hiervan.

Voorstellen voor onderzoeksprojecten kunnen in reactie op een call for proposals worden ingediend door consortia van onderzoekers en maatschappelijke partners, waarna deze op basis van geschiktheid conform de gestelde beoordelingscriteria worden geselecteerd totdat het beschikbare budget is uitgeput. Calls kunnen volledig open worden ingericht, zodat nieuwe of andere vragen, perspectieven en ideeën kunnen worden ingebracht dan vooraf geagendeerd door het Kenniscentrum Ongelijkheid. Er kan ook voor worden gekozen om specifieke vraagstukken te agenderen, bijvoorbeeld wanneer op die manier thematische verbindingen of samenwerkingen tussen partners kunnen worden gestimuleerd die in een open call minder vanzelfsprekend of gemakkelijk van de grond komen, wanneer bepaalde vraagstukken door de programmaraad als urgent of onderbelicht worden aangemerkt, of wanneer bepaalde projecten in het bijzonder nuttig of noodzakelijk worden geacht voor het realiseren van de missie van het Kenniscentrum Ongelijkheid. In alle gevallen dienen onderzoeksprojecten aantoonbaar aan te sluiten bij een kennisbehoefte in onderzoek, beleid en/of praktijk op het gebied van ongelijkheid. Ook dienen de beoogde opbrengsten relevantie te hebben voor professionals in beleid en/of praktijk die zich met het vraagstuk van (de cumulatie van) ongelijkheid bezighouden, en voor inwoners die door het betreffende vraagstuk worden geraakt. De projectduur kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren, totdat de einddatum van de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente en de kennisinstellingen is bereikt.

Naast de onderzoeksprojecten die middels een financiële bijdrage van het Kenniscentrum Ongelijkheid worden gerealiseerd, brengen de betrokken kennisinstellingen individuele projecten in op het terrein van ongelijkheid, als onderdeel van de in kind cofinanciering.

Op basis van de eerste aanvraagronde voor individuele onderzoeksprojecten is een financiële bijdrage gedaan aan vijf onderzoeksprojecten: Memory Matters, Link Jong Amsterdam, Zelfstandigen in crisis, Woningmarktpolarisatie en Jongerennetwerken.

Binnenkort zal een tweede aanvraagronde worden uitgezet. Naar verwachting wordt de call for proposals hiervoor in mei 2021 gepubliceerd.