Het Kenniscentrum Ongelijkheid initieert het onderzoeksprogramma Een (on)zeker bestaan in de stad.

Dit programma onderzoekt de bestaanszekerheid van bewoners van de Metropoolregio Amsterdam langs verschillende dimensies, waaronder inkomen, werk, wonen en de betaalbaarheid van voorzieningen in de stad. Het programma is gericht op het in kaart brengen van financiële belemmeringen – bijvoorbeeld onzekerheid op het gebied van werk en inkomen, schuldenproblematiek, stijgende woonlasten of zorgkosten – die volwaardige participatie in verschillende levensdomeinen en levensfasen in de weg kunnen staan. Centraal staat de vraag naar de samenhang en cumulatie van zulke belemmeringen, en de vraag hoe de cumulatie van bestaansonzekerheid binnen generaties en over generaties heen doorbroken kan worden.

Programmaleiders voor dit programma zijn: Aisa Amagir (onderzoeker en lerarenopleider Economie aan de HvA) en Monique Kremer (hoogleraar Actief Burgerschap aan de UvA).

De programmaschets voor het eerste jaar is inmiddels gepubliceerd. Op dit moment werken de consortia deze uit tot een onderzoeksplan.