De groeiende ongelijkheid in de stad verscherpt sociale en geografische scheidslijnen. Er dreigt uitsluiting van bewoners met beperktere toegang tot economische of sociale hulpbronnen. Discriminatie – onder andere op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs – belemmert de kansen van Amsterdammers en zet de onderlinge verbondenheid in de stad onder druk. In dit onderzoeksprogramma worden mechanismes en cumulatieve gevolgen van impliciete en expliciete vormen van uitsluiting in verschillende levensdomeinen en instituties onderzocht. Centraal staat de vraag welke rol belangrijke instituties in de stad (b.v. zorg, onderwijs, lokale overheid), en in het bijzonder de professionals die daar werken, spelen bij het vóórkomen en voorkómen van expliciete en impliciete uitsluiting, en welke interventies kunnen bijdragen aan het waarborgen van een inclusieve stad.

Dit onderzoeksprogramma is momenteel in voorbereiding en gaat in september 2022 van start. De oproep voor consortiumpartners wordt naar verwachting in februari 2022 gepubliceerd.