De missie van het Kenniscentrum Ongelijkheid is vertaald naar drie kernactiviteiten:

  • kennisknooppunt: het realiseren en faciliteren van kennisdeling en netwerkversterking vanuit bestaande en nieuw te ontwikkelen onderzoeksprogramma’s op het gebied van ongelijkheid
  • kennisontwikkeling: het genereren van onderzoek naar de ontwikkeling van ongelijkheid en de mechanismes die hieraan ten grondslag liggen
  • praktijkontwikkeling: het door middel van onderzoek helpen (door)ontwikkelen van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan

Kennisknooppunt: Deze kernactiviteit betreft het stimuleren en faciliteren van dialoog en samenwerking op het gebied van ongelijkheid tussen onderzoekers, beleidsmakers, praktijkprofessionals en bewoners, en het realiseren van een platform voor kennisdeling en netwerkversterking. Op het online platform wordt informatie over lopende en afgeronde onderzoeksprojecten gedeeld, en kunnen onderzoekers en maatschappelijke partners met elkaar in contact kunnen treden voor uitwisseling en samenwerking. Daarnaast wordt ingezet op fysieke bijeenkomsten – of online alternatieven zolang de situatie daartoe noopt – in de vorm van conferenties, programmabijeenkomsten en dialoogsessies op verschillende plaatsen in de stad. Daarnaast geeft het Kenniscentrum Ongelijkheid digitale publicaties uit over de opbrengsten van de projecten en programma’s.

Kennis- en praktijkontwikkeling: De kernactiviteiten kennis- en praktijkontwikkeling worden zoveel mogelijk in samenhang georganiseerd en gefaciliteerd. Het Kenniscentrum Ongelijkheid wil de synergie tussen kennisontwikkeling (beschrijven en begrijpen van ongelijkheid) en praktijkontwikkeling (aanpakken van ongelijkheid) zoveel mogelijk bevorderen. De beoogde kennis- en praktijkontwikkeling krijgt vorm langs drie routes: onderzoeksprogramma’s, onderzoeksprojecten en wijkwerkplaatsen. Deze drie routes worden binnenkort nader toegelicht op deze website.